És com fer una selfie

#alvostrecostat

Tot el que parlem al voltant de la llei de protecció de dades està recollit al Document de Seguretat. És l’epicentre de la implementació de la LOPD dins una organització. Les anàlisis de situació, la definició de fitxers, l’ordre, els procediments de tractament dades... tot el que ens ve al cap en aquest tema té un punt d’arribada final que és el Document de Seguretat. Un gran desconegut sovint.

Allà hem de tenir la foto de la nostra empresa en matèria de protecció de dades. És com fer una selfie, de manera que poguéssim mirar-nos amb certa distància i ens trobéssim al davant amb un estat de la situació perfectament fidel a la realitat del funcionament de l’organització. De fet, el Document de Seguretat es defineix com el document que recull les mesures tècniques i organitzatives referides a la LOPD i que són d’obligatori compliment per part de totes les persones amb accés a dades de caràcter personal. És imprescindible a l’empresa.

De la mateixa manera que un balanç econòmic detalla la situació financera d’una empresa, el Document de Seguretat mostra com s’aplica detalladament la LOPD en una determinada institució. Així, haurà de contenir, com a mínim, els següents aspectes: a) àmbit d'aplicació del document, b) mesures, normes, procediments d'actuació, regles i estàndards encaminats a garantir el nivell de seguretat exigit en el reglament de desenvolupament de la LOPD, c) funcions i obligacions del personal en relació amb el tractament de les dades de caràcter personal incloses en els fitxers, d) estructura dels fitxers amb dades de caràcter personal i descripció dels sistemes d'informació que els tracten, e) procediment de notificació, gestió i resposta davant les incidències, f) els procediments de realització de còpies de seguretat i de recuperació de les dades en els fitxers o tractaments automatitzats i g) les mesures que sigui necessari adoptar per al transport de suports i documents, així com per a la destrucció dels documents i suports, o si escau, la reutilització d'aquests últims.

Dit d’una altra manera, és el manual d’instruccions  de la LOPD a casa nostra. Tenir-ne és obligatori; fer-ne ús, un gran avantatge. Cal tenir en compte, també, que haurà de mantenir-se en tot moment actualitzat perquè sigui útil i serà revisat sempre que es produeixin canvis que puguin repercutir en el compliment de les mesures de seguretat implantades.

Jordi Ventura  - Aislopd