Nota Important : Informació Drets Digitals

#alvostrecostat

Benvolguts/des:

Us comuniquem amb l´actualització de la Llei 3/2018 LOPD GDD en l'apart de contractes de confidencialitat, s'haurà d'afegir la clàusula corresponent a garantia de drets digitals.

S'ha de notificar als usuaris que per interès legítim de l'empresa, quedem informats d'aquesta modificació.

Ús proposem dues possibilitats d'aplicar aquest mesura:

1. Comunicar via electrònica i/o suport físic, a tots els usuaris amb la clàusula adjunta. Ha de quedar constància que han rebut la informació, amb un "he rebut".

2. Torna a signar tots els contractes de confidencialitat, amb tots els usuaris. Us podem facilitar els mateixos, per email, prèvia petició a consultoria@windat.eu

NOTA. Tots els contractes fets i signats a partir del maig del 2019, no es veuen afectats, ja que estan actualitzats a la nova normativa.

 

VERSIÓ CATALÀ

Tal com estableix l'article 87 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l'organització podrà accedir als continguts derivats de l'ús de mitjans digitals facilitats als treballadors únicament als efectes de controlar el compliment de les obligacions laborals o estatutàries i de garantir la integritat d'aquests dispositius.


En aquest sentit, l'organització es reserva la possibilitat d'adoptar les mesures que estimi més oportunes de vigilància i control, com són les revisions dels dispositius proporcionats o del servidor de correu electrònic, els recursos utilitzats o les connexions a Internet realitzades, entre altres, per a verificar el compliment, per part del treballador, de les seves obligacions i deures laborals, amb els límits establerts per la Llei i la jurisprudència.