Ordre

#alvostrecostat

He comprovat sovint com moltes persones tenen dificultats per traslladar a la pràctica el que anomenem “implementar la Llei de Protecció de Dades”. M’ha passat en diferents entorns, així que no ho aplico a cap situació ni perfil de persona concreta i sí a una percepció generalitzada. Tant és a petites empreses com a grans corporacions.

I això que partim  del fet que  la llei, en essència, és molt simple: la informació de caràcter personal s’ha de gestionar amb respecte per a la privacitat de les persones i sempre dintre un pacte entre les parts quant a la manera com, quan i per què es fa servir. Tanmateix, a l’hora d’aplicar la norma a la pràctica, la confusió i els dubtes són enormes.

En primera instància, és normal que calgui l’ajuda d’un expert, per a això estem els qui oferim aquest servei i assessorament, però si ho mirem des d’un punt de vista menys dramàtic, es veu clar que el quid de la qüestió és una mera focalització en un concepte: ordre.

És el que el nostre equip fa dia rere dia. Observar la situació actual allà on volen la nostra ajuda, apuntar les recomanacions principals i establir un ordre de funcionament en les tasques relacionades amb la gestió de dades de caràcter personal. De fet, es pot resumir en marcar unes pautes. Facilitar la feina. Minimitzar errades. Delimitar responsabilitats. Establir una traçabilitat... ordenar, en definitiva.

Quan enfoquem la feina a endreçar, a ajudar, tot s’entén millor. Té lògica, no ho dubto pas. N’hi ha molts camps en què l’empresa necessita assessorament extern per poder fer les coses bé. El que m’agrada és que quan posem ordre en un tema tan transversal a l’empresa com la protecció de dades, paral·lelament el benefici reverteix en altres àrees i la metodologia aporta valor al conjunt, ja sigui al departament de compres, d’atenció al client, de comunicació, de vendes, etc.

Si una empresa va a una fira perquè vol aconseguir clients i té ordenat el procediment per gestionar les dades que vol recopilar, la futura campanya de comunicació que té planificada té molts números de ser un èxit.

Per això, tot i que cal recordar que estem parlant d’una llei i per tant el seu compliment no és negociable, la manera òptima d’acostar-se a la LOPD és amb aquesta vocació receptiva, què més em pot aportar posar ordre a casa meva? El compliment de la llei és una obvietat, però si es quantifica la millora extra que se n’extreu, queden clar quins beneficis marginals s’obtenen.

Jordi Ventura  - Aislopd