Donar exemple a l'escola: la protecció de dades als centres educatius

#alvostrecostat

Ha començat la pre-inscripció a les escoles i instituts i nosaltres ens preguntem: quin tractament fan de les dades dels alumnes? Sabieu que treballen penjant informació al núvol? 

Els centres docents han incrementat l’ús d’apps en l’entorn educatiu, mouen una gran quantitat de dades personals en plataformes alienes a les de les escoles, i existeix un risc de pèrdua de control sobre aquesta infomació. 

Hi ha pocs centres que hagin establert normes internes per autoritzar l’ús d’aquestes dades. A més, els professors utilitzen una gran varietat d'aplicacions com els quaderns de notes, les presentacions, creen i difonen vídeos i tenen accés a plataformes d'aprenentatge des de terminals mòbils. 

Per posar-hi una mica d’ordre, l'AEPD ha publicat un informe sobre la utilització d'aplicacions que emmagatzemen dades d'alumne al núvol, que inclou orientacions i un decàleg de recomanacions per fomentar la protecció de dades a través del bon ús de les aplicacions als centres educatius:

1. Vetllar perque la incorporació de les tecnologies a les aules es realitzi respectant el dret a la protecció de dades d'aquells la informació personal dels quals es tracta.

2. Utilitzar únicament aplicacions que ofereixin informació clarament definida sobre qui tracta les dades, finalitat, mesures de seguretat, on s'emmagatzemen i el temps que es guarden.

3. Política de seguretat dels centres que inclogui a les aplicacions utilitzades. El seu ús s’haurà d’autoritzar i l’aplicació haurà de ser avaluada en matèria de seguretat de la informació. 

4. Informar de manera senzilla i transparent als pares o tutors sobre la utilització de la tecnologia a les aules i de les apps que utilitzin per tractar dades personals dels alumnes. 

5. Les aplicacions utilitzades han de permetre el control per part dels tutors o professors dels continguts pujats pels menors, especialment dels continguts multimèdia.

6. Tenir especial cura amb la publicació de fotografies o vídeos d'alumnes facilitats per tercers.

7. Establir programes informatius de conscienciació per a professors i alumnes sobre protecció de dades i la importància de l'ús correcte d'aplicacions, sobretot pel que fa a la publicació d'imatges i vídeos, configuració d'opcions de privadesa o ús de contrasenyes robustes, entre d’altres.

8. En sistemes d'emmagatzematge en núvol s’ha d'evitar incloure-hi especialment dades de salut, contrasenyes, dades bancàries o material audiovisual de contingut sensible.

9. Les plataformes educatives que permeten la interacció entre alumnes, i entre aquests i els professors, han de ser utilitzades per a aquesta fi, sense establir mecanismes de comunicació addicionals.

10. Per a dades especials que suposen un major risc, tal com el reconeixement facial de menors d'edat, el centre docent ha d'obtenir el consentiment exprés dels alumnes (si són majors de 14 anys) o dels pares o tutors (si són menors de 14 anys) i assegurar-se de la finalitat per a la qual s'utilitzen.

Entre tots, ensenyem a fer-ho bé!